HOW TO

กองขาดทุนสะสม ช่วยประหยัดภาษี

การเจอทางตัน แต่พยายามเอาหัวโขก แล้วเดินต่อไปให้ได้ ทำให้ผมซื้อหนังสือบัญชีและภาษีมาอ่านหลายเล่ม จนรู้ว่า ถ้าจะประหยัดภาษีต้องเลือกวิธีซื้อทรัพย์สินจาก WL และต้องซื้อตอนที่ WL มีกองขาดทุนสะสม เพราะกำไรจากการขายทรัพย์สินจะจมลงไปในกองขาดทุนสะสม ทำให้ WL เสียภาษีไม่มาก หรืออาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลย

ปัญหาของผมอยู่ที่งบดุลของ WL ไม่มีกองขาดทุนสะสม แล้วผมจะทำอย่างไร เพื่อให้ WL เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เกิดจากกำไรจากการขายทรัพย์สินมูลค่า 70 ล้านบาท ในจำนวนที่น้อยที่สุด

ยิ่งคิด ผมก็ยิ่งเสียดายว่า หากผมรู้เรื่องนี้ก่อน ผมจะบริหารเพิ่มค่าใช้จ่ายของ WL ทำให้ WL ขาดทุนมาเรื่อยๆ ทุกปี ถ้าผมวางแผนมาแต่เนิ่นๆ WL จะมีกองขาดทุนสะสมจำนวนที่มากพอที่สามารถรองรับกำไรจากการขายทรัพย์สินให้กับ WH ทำให้ WL เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดน้อยลง

การทำให้ WL มีกองขาดทุนสะสม ด้วยวิธีสร้างรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละปีให้สูงขึ้นเกินกว่าความเป็นจริง เป็นอะไรที่ผมทำแล้วก็ปลอดภัย เพราะผู้ถือหุ้นของ WL ก็เป็นผมกับประเทือง และคนอื่นๆ ที่เป็นคนของผมทั้งนั้น จะไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมาฟ้องผมกับประเทืองในฐานะกรรมการของ WL ให้ต้องรับโทษตามมาตรา 42 ในพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ข้อหาลงความเท็จในงบการเงิน ซึ่งมีโทษทำให้ผมต้องติดคุกติดตะราง

มาตรา 42  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด กระทำหรือยินยอมให้กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอม บัญชี เอกสารหรือหลักประกันของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือ

(2)  ลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชี หรือเอกสารของ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำการเพื่อลวงให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ยิ่งคิด ผมก็ยิ่งเสียใจ ทำไมผมจึงไม่รู้ว่ากองขาดทุนสะสมของ WL เป็นเรื่องที่จำเป็น และสำคัญมากถึงเพียงนี้

กองขาดทุนสะสม ช่วยประหยัดภาษี